OPERATÍVNY LEASING

OPERATÍVNY LEASING NA MIERU PRE KAŽDÉHO

 

Prenechajte na nás starostlivosť
o váš vozový park.
Vyriešime všetko za vás.

NORMY OPOTREBENIA A POŠKODENIA VOZIDLA

Oprava a údržba vozidla nad rámec jeho bežného opotrebenia v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok – dlhodobý nájom/ operatívny leasing

 

Prenajímateľ prevezme vozidlo v stave, v akom bolo vozidlo nájomcovi odovzdané, s prihliadnutím k bežnej opotrebovanosti podľa počtu najazdených kilometrov.

 

  1. Bežné opotrebenie = akceptované – ide o poškodenie vzhľadového a funkčného stavu, ktoré je nutné opravou alebo výmenou dielu, dostať do pôvodného vzhľadového a funkčného stavu. Bežné opotrebenie je opotrebenie, ktoré sa zvyčajne vyskytujú na vozidlách podobného veku a teda nemá výrazný vplyv na jeho trhovú cenu
  2. Poškodenie zákazníkom/poistná udalosť = nevyhnutné nahlásiť ako poistnú udalosť v zmysle zmluvných podmienok
  3. Nadmerné opotrebenie= neakceptované – kde charakter trvalého poškodenia dielov je nad rámec bežného opotrebenia. Ide o poškodenie vzhľadového a funkčného stavu ktoré je nutné opravou alebo výmenou dielu, dostať do pôvodného vzhľadového a funkčného stavu. Uvedené poškodenie, nie je akceptované a nie je kryté havarijnou poisťovňou, prípadne nie je likvidné alebo nie je nahlásené prenajímateľovi v zmysle zmluvných podmienok, takéto poškodenie je vyfakturované klientovi

 

ROZSAH POŠKODENIA VOZIDLA, KTORÝ JE POVAŽOVANÝ ZA NADMERNÉ OPOTREBENÍ

DEMONŠTRATÍVNE PRÍKLADY:

  1. EXTERIÉR

KAROSÉRIA – LAK

Akceptované: stopu po dopadu kamienkov, max. 2 malé “preliačeniny” o veľkosti max. 10 mm bez poškodenia laku, ryhy, ktoré môžu byť odstránené preleštením s max. dĺžkou 15 cm a max. jedna ryha na jeden diel, ryhy (väčšinou od vetví kríkov, poškodená oblasť kľučky dverí), ktoré sú iba vo vrchnej vrstve laku odstrániteľné preleštením s max. dĺžkou 20 cm a max. jedna ryha na jeden diel).

Karoseria_lak_1 Karoseria_lak_2

 

Fakturované klientovi:  viac ako 2 malé “preliačeniny”  Poškodenie spôsobené poistnou nebo inou udalosťou. Neopravené poškodenia nebo poškodenia opravené neodborným spôsobom, hlbšie ryhy do laku, prípadne ryhy alebo ich počet, ktorý je nad akceptovanou normu uvedenú vyššie, zlomený, prasknutý alebo vydutý ná­razník (maska), popraskaný lak, chýbajúce kryty.

Karoseria_lak_f5 Karoseria_lak_f4 Karoseria_lak_f3 Karoseria_lak_f2 Karoseria_lak_f1

 

ČELNÉ SKLO

Akceptované: veľmi drobné ryhy v malom rozsahu, ktoré však neprekážajú bezpečnosti a spôsobilosti vozidla v premávke a nie je nutné opraviť ich

Fakturované klientovi: akékoľvek iné poškodenie čelného skla

Celne_2 Celne_1

 

PREDNÉ A ZADNÉ SVETLOMETY

Akceptované: veľmi drobné ryhy ktoré neprekážajú bezpečnosti a spôsobilosti vozidla v premávke.

Fakturované klientovi: svetlomety rozbité, prasknuté, nefunkčné žiarovky

 

KRYTY, DISKY KOLIES A PNEUMATIKY

Akceptované: prevádzkové poškodenie ozdobných krytov kolies a diskov od odlietajúcich kamienkov, jemné poškrabanie v malom rozsahu.

Kolesa_1

 

Fakturované klientovi: prasknutý kryt nebo disk, prípadne s väčšími ryhami alebo ostrou hranou. Mechanicky poškodený kryt, disk alebo pneu napr. od obrubníka. Pokiaľ je na vozidle klientom inštalovaný kryt, disk alebo nevyhovujúci rozmer pneumatiky, prípadne pneumatika s nevyhovujúcou hĺbkou dezénu pre prevádzku na pozemných komunikáciách.

Kolesa_f1 

 

SPODNÁ ČASŤ VOZIDLA A VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Akceptované: prevádzkové poškodenia spodnej časti vozidla od odlietajúcich kamienkov.

Fakturované klientovi: mechanicky poškodená spodná časť, prah alebo náprava vrátane ochranného náteru alebo krytu. Výfukový systém musí byť v účinnom prevádzkyschopnom stave, bez unikania plynu alebo náznaku vyfukovania zo špár výfukového systému a musí byť nepoškodený. Výfukový systém musí byť schopný vyhovieť legislatívnym požiadavkám.

 

  1. INTERIÉR, OVLÁDACIE PRVKY A VNÚTORNÉ OSVETLENIE VOZIDLA

Akceptované: bežné opotrebenie kobercov, plastových a textilných dielov, vnútorného vybavenia a sedadiel – napríklad vyťahané od slnca, drobný škrabanec na prístrojovej doske maximálne 2 cm, max. 1 mm hlboký , ošúpanie spôsobené bežným používaním.

Interier_1

 

Fakturované klientovi: roztrhnutý, prepálený, poškvrnený, poškodený interiér vrátane vnútorného vybavenia, prípadne od špiny zájdené čalúnenie a koberce, ktoré sa nedajú vyčistiť ani tepovaním,

Poškodenie akéhokoľvek osvetlenia interiéru, otvory po demontáži handsfree alebo iného vybavenia, ktoré písomne neautorizoval prenajímateľ.

Interier_f1 Interier_f2.jpg

 

BATOŽINOVÝ PRIESTOR a PRIESTOR PRE POSÁDKU:

Akceptované: drobné škvrny na textilných dieloch, ktoré odrážajú bežné používanie, ktoré  je možné odstrániť tepovaním, všetky ostatné škvrny nie sú akceptované.

Fakturované klientovi:  znečistenie batožinového priestoru, ktoré nie je možné odstrániť tepovaním, znečistenie od farieb, oleja, roztrhnuté, prepálené čalúnenie sedadiel, stropu alebo stĺpikov, prasknutá alebo inak znehodnotená podlahová krytina.

Batozina_1

 

NESPRÁVNE ZAOBCHÁDZANIE

Demonštratívny výpočet – posúdené pracovníkom servisu  – fakturované klientovi:

Brzdy – ryhované brzdové kotúče spôsobené stykom kovu s kovom.
Motor – poškodenie z nedostatku prevádzkových kvapalín (napr. oleja alebo chladiacej kvapaliny), jazda na červenej kontrolke.
Prevodovka a spojka – ťažké riadenie prevodových stupňov,  prešmykovanie spojky, hlučná prevodovka alebo nesprávna geometria.
Stav km má vplyv len na väčší rozsah akceptovaných vád na vozidle v zmysle dokumentu.
Iné poruchy a poškodenia, ktoré neboli nahlásené prenajímateľovi alebo uznané servisom ako garančné, ak je vozidlo v záruke.


x
„Stále sme tu Spolu a spolu to aj zvládneme" V nadväznosti na nariadenie Vlády SR zo 16. marca 2020, a šírenia sa vírusu Korona Covid 19 sme boli nútení prijať bezpečnostné opatrenia a čiastočne obmedziť fungovanie našej spoločnosti

od 31.3.2020 sme tu stále pre Vás pripravený Vám bezpečne a s novými opatreniami poskytnut Vozidlo

Naše opatrenia a ako fungujeme: Pretože sme si vedomí dôležitosti bezpečného kontaktu s našimi zákazníkmi, ochrana našich rodín, našich zamestnancov a samých seba, okamžite sme zaviedli najrôznejšie preventívne opatrenia, ktoré majú za cieľ zaistiť maximálnu ochranu zdravia: