PREPRAVNÝ PORIADOK

spoločnosti DESTACAR s.r.o.

 

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1)    Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu – spoločnosti DESTACAR s.r.o., so sídlom Rovňany 10, 985 24 Rovňany, IČO: 36 623 687 (ďalej ako „dopravca“) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe (ďalej ako „Prepravný poriadok“), a to najmä druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb, spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru a práva a povinnosti dopravcu.

2)    Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na internetovom portáli dopravcu www.destacar.sk a na viditeľnom mieste v každej prevádzke dopravcu. Prepravný poriadok sa bude nachádzať v každom vozidle dopravcu. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

3)    Dopravca je prevádzkovateľom osobnej dopravy – taxislužby. Pre účely Prepravného poriadku je taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

4)    Pre účely Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

 

Článok II.

Povinnosti dopravcu

1)    Dopravca je povinný najmä:

 1. prevádzkovať cestnú dopravu podľa Prepravného poriadku,
 2. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia Prepravného poriadku na svojom internetovom portáli a na viditeľnom mieste v každej prevádzke,
 3. označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,
 4. prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby,
 5. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
 6. zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
 7. zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,
 8. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy v taxislužbe činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám – vozidlo taxislužby musí mať platné povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla,

2)    Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

 

 

Článok III.

Vozidlo taxislužby

1)    Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

 1. je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
 2. je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,
 3. má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 4. má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 5. je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
 6. má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 7. je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
 8. je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb vrátane vodiča,
 9. je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
 10. má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník taxislužby, pokiaľ je toto vozidlo vybavené taxametrom,
 11. umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

2)    Pre účely Prepravného poriadku sa skupinou cestujúcich rozumie celkový počet prepravovaných osôb z nástupného do cieľového miesta (t.j. aj jedna osoba), ktorí spĺňajú podmienku stanovenú zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – zaplatenie cestovného pred začatím prepravy.

 

 

Článok IV.

Výkon činnosti taxislužby

1)    Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu Prepravného poriadku.

2)    Dopravca uzatvára zmluvu o preprave osôb formou objednávky a jej akceptácie. Riadne a včasné vybavenie prepravy osôb zabezpečuje vodič vozidla taxislužby.

3)    Vodič vozidla je povinný:

 1. prepraviť cestujúceho v zmysle objednávky a taktiež cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
 2. používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné alebo obsadené cestujúcim alebo zadanou objednávkou,
 3. umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je ním vozidlo vybavené,
 4. mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,
 5. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich,
 6. vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom,
 7. mať vo vozidle taxislužby osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK, kópiu koncesnej listiny, ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle, preukaz totožnosti vodiča, doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie a montážny list od taxametra (ak je vozidlo taxametrom vybavené).

4)    Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

5)    Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť:

 1. meno, priezvisko (príp. obchodné meno), adresu bydliska (príp. sídla) objednávateľa alebo prepravovanej osoby,
 2. nástupné a cieľové miesto prepravovanej osoby,
 3. telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu,
 4. dátum prepravy a presný čas prepravy,
 5. počet prepravovaných osôb,
 6. požadovanú triedu vozidla,
 7. spôsob úhrady za prepravu,
 8. množstvo batožiny.

6)    Počas prepravy vodič nesmie vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť jeho výhľad. Uvedeného konania sa musí zdržať aj prepravovaná osoba, pokiaľ ju vodič o to požiada.

7)    V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8)    Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť dopravcovi aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.

9)    Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy oznámiť dopravcovi aj prepravu cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, príp. prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím.

10)Naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.

11)Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

12)Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

13)Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

  1. číslo dokladu,
  2. evidenčne číslo vozidla,
  3. údaje o preprave – dátum jazdy a východiskové a cieľové miesto prepravy,
  4. obchodné meno dopravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,
  5. zaplatené cestovné s DPH (pokiaľ sa DPH účtuje) a bez DPH,
  6. podpis dopravcu alebo vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

14)V prípade, že je cena za prepravu odsúhlasená dopravcom a cestujúcim vopred, predchádzajúci bod sa nepoužije. Dopravca v tomto prípade vystaví cestujúcemu faktúru, na základe ktorej cestujúci uhradí cenu za prepravu a ktorá v plnej miere nahrádza potvrdenie podľa predchádzajúceho bodu. Ustanovenie Článku III. bodu 2 Prepravného poriadku sa v tomto prípade použije primerane.

 

 

Článok V.

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

1)    Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „prepravná zmluva“).

2)    Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

 1. prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho alebo bez objednaného cestujúce nachádza s vozidlom taxislužby,
 2. vo svojom sídle,
 3. prostredníctvom telefónu, faxu alebo e-mailu.

pričom prepravná zmluva sa uzatvára na základe ústnej objednávky cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho a následnej akceptácie tejto objednávky dopravcom.

3)    Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci pravo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4)    Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

5)    V odôvodnených prípadoch môže dopravca odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy. V odôvodnených prípadoch môže vodič vozidla taxislužby odmietnuť vykonanie prepravy.

6)    Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

7)    Cestujúcemu, ktorý si spôsobom uvedeným v Článku IV. bodu 13) záväzne objednal prepravu, vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu za prepravu aj v prípade, že sa objednanej prepravy bez závažných dôvodov nezúčastní.

 

 

Článok VI.

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

1)    Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia Prepravného poriadku.

2)    Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak:

 1. cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravovane zviera alebo na prednom sedadle, manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo
 2. cestujúci inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy alebo
 3. cestujúci inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

3)    Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

 

Článok VII.

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

1)    Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

 1. čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
 2. vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
 3. cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
 4. to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,
 5. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné prepraviť na jeden krát, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
 6. má cestujúci záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

2)    Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať dopravcovi.

3)    Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec samu vydá.

4)    Nálezca ma pravo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

 

 

Článok VIII.

Zodpovednosť

1)    Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa Prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2)    V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

 1. náhrada škody za značné omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
 2. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená vrátením cestovného podľa cenníka príp. vrátením dohodnutej ceny za prepravu, pokiaľ bola táto uhradená na základe vystavenej faktúry vopred.

3)    Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukaze, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

 

Článok IX.

Reklamačný poriadok

1)    Cestujúci, alebo osoba oprávnená v súvislosti s prepravou, môže bez zbytočného odkladu podať reklamáciu, najneskôr však do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

2)    Cestujúci, alebo osoba oprávnená v súvislosti s prepravou je oprávnená reklamovať vady dopravy doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu. Lehota na podanie reklamácie je zachovaná aj v prípade ak je v jej priebehu reklamácia doručená na e-mailovú adresu dopravcu, pričom toto podanie musí byť do troch pracovných dní doplnené predložením originálu, inak sa naň neprihliada a nemá právne účinky.

3)    V reklamácii musí oprávnený vymedziť a náležite zdôvodniť svoje požiadavky. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy a úhrady odplaty za prepravu.

4)    Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

5)    Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

6)    Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkom.

7)    Pravo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

8)    Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.

 

 

Článok X.

Tarifa

1)    Dopravca stanovuje všeobecnú tarifu od 0,39 Eur/km bez DPH (ďalej len „všeobecná tarifa“). Všeobecná tarifa je základnou hodnotou pre výpočet konečnej ceny.

2)    Výška konečnej ceny ďalej závisí od nasledovných faktorov:

 1. druh požadovaného vozidla,
 2. počet najazdených kilometrov,
 3. diaľničných poplatkov mimo územia Slovenskej republiky,
 4. ceny parkovného a doby čakania pri žiadosti zo strany klienta o zotrvanie na určenom mieste a
 5. statusu klienta.

3)    Konečná cena sa určí dohodou medzi dopravcom a klientom.

 

 

Článok XI.

Mimoriadna udalosť

1)    Za mimoriadnu udalosť pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

 1. dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,
 2. požiar vozidla,
 3. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2)    Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

 1. bezodkladne zastaviť vozidlo,
 2. urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
 3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 4. urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,
 5. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3)    Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

  1. ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
  2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,
  3. zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti,
  4. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1)    Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2)    Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3)    Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v obchodných miestach – prevádzkach dopravcu a na internetovom portáli dopravcu na adrese www.destacar.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po uplynutí 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku , je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou Prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a je odo dňa účinnosti zmeny povinný riadiť sa zmeneným Prepravným poriadkom.

4)    Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti voči konkrétnemu cestujúcemu možno vylúčiť iba písomnou dohodou tohto cestujúceho a dopravcu.

5)    Tento Prepravný poriadok bol schválený rozhodnutím jediného spoločníka dopravcu dňa 11. 11. 2013 a je platný a účinný odo dňa zverejnenia v zmysle Článku I. bodu 2) Prepravného poriadku.

6)    Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 25. 11. 2013.