Podmienky nájmu 

 

*Odoslaním formulára dáva zákazník podľa zákona č. 18/ 2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, určujúce podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov (GDPR alebo General Data Protection Regulation) súhlas na spracovanie údajov uvedených vo formulári na účely spracovania žiadosti zákazníka – informácie o spracúvaní osobných údajov nižšie

Potrebné doklady pri prenájme vozidla GlobalCar SK s.r.o a DESTACAR s.r.o.

Fyzická osoba (občan Slovenskej republiky):

vodičský preukaz

Fyzická osoba (cudzinec):

vodičský preukaz

Právnická osoba:
Výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať, objednávka prenájmu, živnostenský list, plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou.

Zmluvu o prenájme vozidla môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec.

A. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu. 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom stave , ktoré zodpovedá platným predpisom cestnej premávky. 

B. Povinnosti nájomcu

Pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu.

Oboznámiť sa s podmienkami prenájmu, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve 
a zabezpečiť ich dodržiavanie.

Klient musí byť držiteľom platného vodičského a občianskeho preukazu. Minimálny vek je 21 rokov.

Klient musí pred uzavretím zmluvy o “Prenájme vozidla” oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. 

Nájomca je povinný pri užívaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.

Uhradiť vopred sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a depozitnú platbu určenú prenajímateľom.

Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený prenajímateľom s predpísanými podmienkami užívania 
a údržby vozidla a s tým, že je povinný vozidlo dostaviť prenajímateľovi k uskutočneniu povinných prehliadok, pokiaľ práve v dobe, keď majú byť uskutočnené, vozidlo používa. 

Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť.

Nepožičať vozidlo /nezverovať jeho riadenie/ inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované.

Nesmie taktiež uskutočňovať za poplatok pre tretie osoby prepravu osôb a nákladu a nie je oprávnený poskytnúť vozidlo do prenájmu tretej osobe.

Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s rovnakým stavom PHM v nádrži, ako vozidlo prevzal.

Nájomca je povinný zabezpečovať na vlastné náklady PHM a ostatné náplne, doplnenie kvapalín a drobné opravy ako napr. výmenu žiarovky a opravu defektu. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s vhodnými druhmi PHM a ostatných náplní pre DP prenechaný mu do užívania. Nájomca je povinný počas doby užívania DP uschovať všetky doklady preukazujúce čerpanie PHM a ostatných náplní a tieto na požiadanie prenajímateľa predložiť k nahliadnutiu pri odovzdávaní DP.

V prípade hrubého znečistenia interiéru a exteriéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 99€.

Vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, do 2 hodín od vzniku takejto udalosti oznámiť prenajímateľovi,  ktorý určí ďalší postup. 

Po uplynutí doby zapožičania, vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť dohodnuté nájomné.

Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť. 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

DEFINÍCIA POJMOV

 

Osobné údaje – údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov – vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 

Prevádzkovateľ

GlobalCar SK s.r.o., Sídlo Pestovateľská 4, Bratislava 821 04

Destacar s. r. o., Sídlo: Rovňany 10, 985 24  Rovňany

 

Oprávnená osoba – každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru s prevádzkovateľom

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, zamestnanci spoločnosti, uchádzači o zamestnanie, klienti.

Informačný systém – akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu nato, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe, napr. kartotéka, zoznam, register, operát, záznam alebo sústava obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia, testy.

Automatizovaný informačný systém – (ďalej len „AIS“) súhrn technických prostriedkov výpočtovej techniky, programové a aplikačné vybavenie, údajová základňa, pamäťové médiá s údajmi, inštalačné médiá, dokumentácia súvisiaca s technickým a programovým vybavením určeným na automatizované

Likvidácia osobných údajov – zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.

Bezpečnostné opatrenie – vykonávaná prax, pracovný postup alebo zariadenie, ktoré znižujú riziko.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ICH VYUŽITIE

Medzi základné realizované bezpečnostné opatrenia patria:

 • ochrana areálu a kontrola vstupu osôb,
 • zálohovanie a antivírová ochrana,
 • zamykanie miestností.

 

Bezpečnostné opatrenia slúžia na obmedzenie a riadenie fyzického prístupu osôb, na riadenie logického prístupu k osobným údajom v elektronickej forme, na zabezpečenie dôvernosti a dostupnosti chránených osobných údajov.

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní:

 • dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú realizované na ochranu objektov, majetku osôb a osobných údajov,
 • dodržiavať interné smernice a predpisy,
 • v prípade úniku alebo podozrenia z úniku informácií z informačného systému, oznámiť túto skutočnosť zodpovednej osobe.

 

ROZSAH OPRÁVNENÍ A POPIS POVOLENÝCH ČINNOSTÍ OPRÁVNENÝCH OSÔB

 

Všetky osoby, ktorých pracovnou náplňou je spracúvanie osobných údajov – oprávnené osoby –

musia byť poučené o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať pre potreby spoločnosti len na základe platných zákonov, právnych predpisov a interných dokumentov.

Spracúvajú sa len typy osobných údajov, ktoré je nevyhnutné spracúvať.

Likvidáciu osobných údajov môže oprávnená osoba vykonať len na základe súhlasu zodpovednej osoby.

 

ROZSAH ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednosť oprávnených osôb

Všetky oprávnené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku, nesmú ich využívať pre vlastnú potrebu, nesmú ich zverejňovať ani nikomu sprístupniť.

Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

 

OPATRENIA:

 • uzamykanie priestorov, kde sa nachádzajú osobné údaje počas neprítomnosti oprávnenej alebo zodpovednej osoby, archivácia dokumentov, kde sa nachádzajú osobné údaje v uzamknutých archívoch
 • Likvidácia záznamov – záznamy, ktoré nie sú archivované v zmysle Bezpečnostného projektu je nevyhnutné bezodkladne skartovať

 

 • Likvidácia médií – média, ktoré nie sú archivované v zmysle Bezpečnostného projektu je nevyhnutné bezodkladne nenávratne vymazať alebo zničiť mechanickým poškodením

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

 • jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou pred vyhotovením fotokópie úradných dokladov dotknutej osoby a/alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovených a zaznamenaných kópií a opisov úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že prevádzkovateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby – napr. vodičský preukaz v prípade poistnej udalosti. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné.
 • predzmluvných a zmluvných vzťahov najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, rezervácií, prípravy a uzatvárania zmlúv a plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa najmä v rámci zmlúv o nájme, zmlúv o prenájme, rámcových zmlúv súvisiace so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním vozidla, reklamačných konaní, fakturáciou a atď.. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvná požiadavka. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.
 • vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, riešenia poistných udalostí, uchovávania dokumentácie a vyhotovených záznamov a na základe ostatných nevyhnutých oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • bezpečnosti, ochrany majetku a finančných záujmov vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovne:

 

 • poskytovať osobné údaje prevádzkovateľovi o inej fyzickej osobe aj bez jej súhlasu je oprávnený vykonať prenajímateľ, ktorý je zamestnávateľom fyzickej osoby, výlučne len v súvislosti so zavedením predzmluvných a zmluvných vzťahov súvisiacich s prenájom vozidla a to len v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
 • poskytovať osobné údaje prevádzkovateľovi o inej fyzickej osobe aj bez jej súhlasu, je oprávnená vykonať fyzická osoba, ktorá je prenajímateľom len v súlade s platnými právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami len vtedy, ak si tým chráni svoje právom chránené záujmy napr. v prípade riešenia poistných udalostí.
 • V ostatných prípadoch je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje inej fyzickej osoby len s jej súhlasom, ktorý je povinná predložiť prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba poskytnutím údajov o inej fyzickej osobe výslovne vyhlasuje, že disponuje adekvátnym oprávnením, na základe ktorého je oprávnená osobné údaje tejto osoby prevádzkovateľovi poskytnúť.

 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje nasledovným príjemcom:

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia),
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
 • poisťovniam, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorený poistnú zmluvu súvisiacu s prenajímaným vozidlom,
 • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu.

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nasledovne:

 • Fotokópie úradných dokladov sú uchovávané po dobu platnosti zmluvného vzťahu a najneskôr do 3 rokov sú zlikvidované, ak ich prevádzkovateľ nevyužíva na základe oprávnených záujmov (napr. v rámci riešenia škôd, poistných udalostí a krádeží).
 • Osobné údaje spracúvané v rámci ostatných účelov sú uchovávané v lehote nevyhnutej na dosiahnutie účelu ich spracúvania, ktoré určujú osobitné právne predpisy alebo v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, nie však dlhšie ako 10 rokov a to len v nevyhnutom rozsahu na účely vedenia účtovnej agendy.

 

 Právo dotknutej osoby:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území SR je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
 • písomne na adrese sídla spoločností
 • elektronicky na e-mailové kontakty uvedené na www stránke spoločnosti
 • telefonicky na kontakty uvedené na www stránke spoločnosti

 

Všeobecné obchodné podmienky – DESTACAR s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky pre autoservis

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť Destacar s.r.o. (ďalej len „Destacar“, alebo „Zhotoviteľ“ alebo „Autoservis“) vydáva podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).
1.2. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi Zhotoviteľom a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je objednávateľom podľa týchto VOP.
1.3. Právne vzťahy uzatvorené medzi Autoservisom a objednávateľom sa riadia týmito VOP, zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Destacar a objednávateľom a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.4. Tieto VOP sú účinné zverejnením na webovej stránke Autoservisu, dostupnom mieste v prijímacej kancelárii Autoservisu alebo v tom prípade, ak objednávateľ v objednávke (zákazkovom liste) alebo v zmluve o dielo písomne potvrdí, že sú mu známe, alebo že sú k zmluve pripojené. Týmito právnymi úkonmi sa má za to, že ich objednávateľ v danom prípade prevzal, sa s nimi oboznámil, súhlasí s ich obsahom a s tým, že zmluvný vzťah so Servisom sa bude nimi riadiť.
1.5. Odchylné dojednania v zmluve o dielo majú prednosť pred znením týchto VOP.

Čl. II. Základné pojmy

2.1. Zmluvné strany sú objednávateľ a zhotoviteľ.
2.2. Zhotoviteľom je Destacar s.r.o.
2.3. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si necháva vykonať servis na MV (tiež „zákazník“).
2.4. Za osobu oprávnenú konať v mene alebo zastúpení objednávateľa podľa týchto VOP sa považuje osoba predkladajúca doklady k vozidlu alebo pristavujúca vozidlo do opravy a/alebo podpisujúca objednávku.
2.5. Predmetom zmluvy o dielo je záväzok Servisu vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť servisu cenu diela (ďalej len „predmet“ alebo „dielo“)
2.6. Dielom sa rozumie vykonávanie opravy a/alebo úpravy a/alebo údržby a/alebo montáž motorových vozidiel, ich častí, príslušenstva vrátane nadstavieb (ďalej len „MV“)
2.7. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia.
2.8. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.
2.9. Zmluva o dielo je každá písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy zmluvných strán, ktoré obsahujú základné náležitosti, akými sú: zmluvné strany, predmet zmluvy, (aspoň predbežná) cena. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že za uzavretie zmluvy o dielo sa považuje aj zmluvnými stranami potvrdený zákazkový list alebo objednávka (ďalej len „objednávka“) a/alebo i faktické odovzdanie vozidla do servisu a jeho prijatie autoservisom na základe vyhotoveného zákazkového listu.
2.10. Miestom vykonávania diela je prevádzka Servisu
2.11. Dokumentácia je súbor listín a dokladov, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela.

Čl. III. Objednávka

3.1. Objednávka sa spisuje na zákazkovom liste alebo inom tlačive servisu, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.
3.2. Objednávka je pre objednávateľa záväzná, ak je ním podpísaná a/alebo MV je prevzaté Servisom.
3.3. Záväzná objednávka má najmä tieto účinky:
3.3.1. Prijatím objednávky, vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom na konkrétnu zákazku zmluva o dielo (zmluva o oprave a/alebo vykonaní údržby a/alebo úpravy).
3.3.2. Objednávateľ nie je oprávnený od nej odstúpiť bez súhlasu servisu po dobu 15 (pätnásť) dní. Po uplynutí tejto doby, ak nie je dodávateľom prijatá, objednávka zaniká, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.
3.3.3. objednávateľ udeľuje servisu súhlas k vykonaniu skúšobných jázd s vozidlom resp. skúšok agregátov, ako aj súhlas s oprávnením dodávateľa zadávať v prípade nutnosti čiastkové práce k vykonaniu v špeciálnych dielňach u svojich subdodávateľov.

3.4. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie dané objednávateľom a dohody, ktoré sú odlišné od VOP sú pre servis záväzné, len ak sú písomne potvrdené osobou oprávnenou konať v jeho mene osobou zapísanou v obchodnom registri..

Čl. IV. Cena a platobné podmienky

4.1. Cena diela je zmluvnou cenou, pričom v cene sú zahrnuté všetky náklady servisu na vykonanie diela ako aj náklady spojené s jeho odovzdaním v mieste dodania diela, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
4.2. Cena sa určuje súčtom ceny servisných prác a výkonov, cien náhradných dielov a /alebo materiálu použitého servisom pri vykonávaní diela.
4.3. Cena sa určuje v zmysle platného cenníka servisu zverejneného v mieste prevádzky servisu. Pre všetky predmety dodávok, materiál, náhradné diely, výkony a práce, platia vždy ceny platné v deň uzatvárania zmluvy o dielo.
4.4. K cene sa účtuje DPH vo výške a za podmienok daných zákonom.
4.5. Cena je pri prevzatí vozidla určená servisom predbežne a odhadom vzhľadom na predpokladanú náročnosť vykonávaného diela.
4.6. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah diela a/alebo jeho cena presahuje rozsah dohodnutý pri prevzatí vozidla, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť cenu
 – o menej ako 20%, objednávateľ je povinný zaplatiť zvýšenú cenu v tomto rozsahu.
– o viac ako 20%, je servis povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť a požiadať ho o jeho súhlas. Ak objednávateľ do 2 dní od doručenia upozornenia servisu písomne neoznámi, že s prekročením ceny nesúhlasí, má sa za to, že s novou cenou diela vyslovuje súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, servis môže vykonať opravu alebo údržbu len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alebo zmluvu vypovedať, pričom má však nárok na náhradu vzniknutých nákladov a ceny zodpovedajúcej vykonanému plneniu.
4.7. Cena je splatná na základe faktúry v lehote splatnosti v trvaní 7 dní. Platba sa vykonáva v hotovosti, platobnou kartou alebo bezhotovostne poukázaním na účet servisu. Platba sa považuje za uhradenú pripísaním na bankový účet servisu alebo zložením do jeho pokladne.
4.8. Servis v prípade zákazky, ktorá je poistnou udalosťou môže zabezpečovať súčinnosť zákazníka s poisťovňou, avšak Servis neručí za to, že cena bude poisťovňou uhradená. V prípade poistnej udalosti je objednávateľ povinný uhradiť servisu rozdiel medzi cenou diela a poistným plnením uznaným poisťovňou.
4.9. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má servis nárok účtovať okrem zákonného úroku z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4.10. Objednávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu servisu započítať si voči nemu akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku a ani nie oprávnený bez písomného súhlasu servisu pohľadávku voči Servisu postúpiť na tretiu osobu.
4.11. Štatutárny zástupca objednávateľa a osoba, ktorá v jeho mene alebo zastúpení, podpisuje konkrétnu objednávku alebo zákazku vyhlasuje, že je oprávnená v mene a/alebo zastúpení objednávateľa konať a že je oprávnená ku všetkým právnym úkonom, ktoré s týmto vzťahom súvisia a za záväzky objednávateľa ručí v súlade s obecnými predpismi o ručení. Pre prípad nesplnenia záväzku objednávateľa podľa tejto zmluvy vyhlasuje, že za jeho záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy ručí ako ručiteľ v plnom rozsahu a teda, že ich splní namiesto objednávateľa.

Čl.V. Podmienky dodávky

5.1. Dielo sa vykonáva a objednávateľ MV odovzdáva v mieste dodania diela.
5.2. Odovzdanie a dodanie MV v inom mieste je uvedené v bode 5.1. sa vykonáva vždy na účet, náklady a riziko objednávateľa.
5.3. Záväzky servisu zo zmluvy o dielo vznikajú až po zaplatení zálohy objednávateľom, pokiaľ sa účastníci písomne nedohodli inak. Výšku zálohy určuje servis podľa rozsahu a charakteru diela, minimálne však vo výške 20% z ceny diela. Ak objednávateľ stanovenú zálohu neuhradí, servis môže začať s vykonávaním diela až po jej zaplatení a/alebo je oprávnený dielo nevykonať a/alebo od zákazky odstúpiť.
5.4. Servis sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas.
5.5. Dokladom o riadnom splnení diela je preberací protokol/faktúra s popisom úkonov, ktorý obsahuje špecifikáciu diela (popis práce, dodaný tovar, cena).
5.6. Dielo je vykonané včas aj vtedy, ak servis dodal dielo po dohodnutom termíne avšak predĺženie termínu bolo spôsobené zvýšením rozsahu prác oproti objednávke a/alebo čakaním na náhradné diely vrátane materiálu alebo vis major.
5.7. Pri predĺžení lehoty dodania diela môže objednávateľ písomne od zákazky odstúpiť, ak servis ani po poskytnutí primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 týždne, dielo nevykoná.
5.8. Objednávateľ sa dostane do omeškania s prevzatím diela, ak do jedného týždňa po tom, ako mu bolo oznámené ukončenie diela a konečná cena diela, neuhradí cenu a iné plnenia súvisiace s dielom a MV si neprevezme. Objednávateľ nemá právo MV prevziať skôr než zaplatí cenu diela.
5.9. Servis má povinnosť MV, na ktorom sa vykonávalo dielo vydať objednávateľovi až po úplnom zaplatení ceny diela a uhradení peňažných pohľadávok servisu voči objednávateľovi a/alebo na MV za účelom zabezpečenia svojej peňažnej pohľadávky uplatniť zádržné právo. Po dobu trvania zádržného práva a/alebo ak objednávateľ MV riadne a včas neprevezme, môže servis na náklady a na riziko objednávateľa zabezpečiť uskladnenie MV a účtovať parkovné vo výške 5,– € plus DPH za každý začatý deň omeškania.
5.10. Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Servis právo vec predať. Servis je povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.
5.11. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Servis objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny diela, poplatku a nákladov za uskladnenie a predaj. Právo na výťažok predaja si musí objednávateľ uplatniť.

Čl.VI. Osobitné ustanovenia

6.1. Staré súčiastky ktoré boli vymenené, ak nebolo vopred písomne v objednávke dojednané inak, prechádzajú momentom výmeny bezodplatne do vlastníctva servisu, ktorý je povinný zabezpečiť ich likvidáciu.
6.2. Všetky dodané a namontované diely a súčasti zostávajú až do úplného zaplatenia ceny vlastníctvom servisu.
6.3. Vstup do priestorov dielní servisu je zakázaný. Za porušenie tohto zákazu je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 €. To neplatí, ak objednávateľ vstúpi do dielní servisu v doprovode servisného technika a len so súhlasom štatutárneho zástupcu servisu a len na nevyhnutne potrebný čas.
6.4. Provizórne opravy sa vykonávajú len na základe osobitej a výslovnej objednávky objednávateľa a na jeho účet a zodpovednosť. Pri provizórnych opravách treba podľa okolností počítať s obmedzenou trvanlivosťou.
6.5. Servis právo použitie a namontovanie objednávateľom dodaného materiálu odmietnuť, ak
tento svojimi vlastnosťami, stavom, rozmermi, alebo inými špecifikáciami nezodpovedá kritériám stanovenými výrobcom či servisom sa jedná o neoriginálne náhradné diely, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť technický stav vozidla
6.6. V prípade objednávateľom dodaných mazacích olejov, chladiacich náplní, palivových a olejových filtrov, pneumatík a akumulátorov, účtuje dodávateľ objednávateľovi náklady spojené s likvidáciou tohto materiálu ako škodlivého odpadu podľa platného cenníka.
6.7. Objednávateľ výslovne podľa všeobecných predpisov o ochrane osobných údajov udeľuje Servisu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke, ako i všetkých ďalších ktoré mu objednávateľ poskytne pred uzavretím zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou v jeho informačnom systéme.
6.8. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, pre účely výkonu práv a povinností vzťahujúcich sa k zmluve o oprave alebo údržbe a pre ochranu práv a záujmov dodávateľa.

NORMY OPOTREBENIA A POŠKODENIA VOZIDLA

Oprava a údržba vozidla nad rámec jeho bežného opotrebenia v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok – dlhodobý nájom/ operatívny leasing

 

Prenajímateľ prevezme vozidlo v stave, v akom bolo vozidlo nájomcovi odovzdané, s prihliadnutím k bežnej opotrebovanosti podľa počtu najazdených kilometrov.

 

 1. Bežné opotrebenie = akceptované – ide o poškodenie vzhľadového a funkčného stavu, ktoré je nutné opravou alebo výmenou dielu, dostať do pôvodného vzhľadového a funkčného stavu. Bežné opotrebenie je opotrebenie, ktoré sa zvyčajne vyskytujú na vozidlách podobného veku a teda nemá výrazný vplyv na jeho trhovú cenu
 2. Poškodenie zákazníkom/poistná udalosť = nevyhnutné nahlásiť ako poistnú udalosť v zmysle zmluvných podmienok
 3. Nadmerné opotrebenie= neakceptované – kde charakter trvalého poškodenia dielov je nad rámec bežného opotrebenia. Ide o poškodenie vzhľadového a funkčného stavu ktoré je nutné opravou alebo výmenou dielu, dostať do pôvodného vzhľadového a funkčného stavu. Uvedené poškodenie, nie je akceptované a nie je kryté havarijnou poisťovňou, prípadne nie je likvidné alebo nie je nahlásené prenajímateľovi v zmysle zmluvných podmienok, takéto poškodenie je vyfakturované klientovi

 

ROZSAH POŠKODENIA VOZIDLA, KTORÉ JE POVAŽOVANÉ ZA NADMERNÉ OPOTREBENIE

 

DEMONŠTRATÍVNE PRÍKLADY:

 1. EXTERIÉR
 2. KAROSÉRIA – LAK

Akceptované: stopu po dopadu kamienkov, max. 2 malé “preliačeniny” o veľkosti max. 10 mm bez poškodenia laku, ryhy, ktoré môžu byť odstránené preleštením s max. dĺžkou 15 cm a max. jedna ryha na jeden diel, ryhy (väčšinou od vetví kríkov, poškodená oblasť kľučky dverí), ktoré sú iba vo vrchnej vrstve laku odstrániteľné preleštením s max. dĺžkou 20 cm a max. jedna ryha na jeden diel).

 

 

Fakturované klientovi:  viac ako 2 malé “preliačeniny”  Poškodenie spôsobené poistnou nebo inou udalosťou. Neopravené poškodenia nebo poškodenia opravené neodborným spôsobom, hlbšie ryhy do laku, prípadne ryhy alebo ich počet, ktorý je nad akceptovanou normu uvedenú vyššie, zlomený, prasknutý alebo vydutý ná­razník (maska), popraskaný lak, chýbajúce kryty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČELNÉ SKLO

Akceptované: veľmi drobné ryhy v malom rozsahu, ktoré však neprekážajú bezpečnosti a spôsobilosti vozidla v premávke a nie je nutné opraviť ich

 

Fakturované klientovi: akékoľvek iné poškodenie čelného skla

 

 

 

 

 

 

 

PREDNÉ A ZADNÉ SVETLOMETY

Akceptované: veľmi drobné ryhy ktoré neprekážajú bezpečnosti a spôsobilosti vozidla v premávke.

Fakturované klientovi: svetlomety rozbité, prasknuté, nefunkčné žiarovky

 

KRYTY, DISKY KOLIES A PNEUMATIKY

Akceptované: prevádzkové poškodenie ozdobných krytov kolies a diskov od odlietajúcich kamienkov, jemné poškrabanie v malom rozsahu.

 

 

 

 

 

 

Fakturované klientovi: prasknutý kryt nebo disk, prípadne s väčšími ryhami alebo ostrou hranou. Mechanicky poškodený kryt, disk alebo pneu napr. od obrubníka. Pokiaľ je na vozidle klientom inštalovaný kryt, disk alebo nevyhovujúci rozmer pneumatiky, prípadne pneumatika s nevyhovujúcou hĺbkou dezénu pre prevádzku na pozemných komunikáciách.

 

 

 

 

 

 

SPODNÁ ČASŤ VOZIDLA A VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Akceptované: prevádzkové poškodenia spodnej časti vozidla od odlietajúcich kamienkov.

Fakturované klientovi: mechanicky poškodená spodná časť, prah alebo náprava vrátane ochranného náteru alebo krytu. Výfukový systém musí byť v účinnom prevádzkyschopnom stave, bez unikania plynu alebo náznaku vyfukovania zo špár výfukového systému a musí byť nepoškodený. Výfukový systém musí byť schopný vyhovieť legislatívnym požiadavkám.

 

2.   INTERIÉR, OVLÁDACIE PRVKY A VNÚTORNÉ OSVETLENIE VOZIDLA

Akceptované: bežné opotrebenie kobercov, plastových a textilných dielov, vnútorného vybavenia a sedadiel – napríklad vyťahané od slnca, drobný škrabanec na prístrojovej doske maximálne 2 cm, max. 1 mm hlboký , ošúpanie spôsobené bežným používaním.

 

 

 

 

 

 

Fakturované klientovi: roztrhnutý, prepálený, poškvrnený, poškodený interiér vrátane vnútorného vybavenia, prípadne od špiny zájdené čalúnenie a koberce, ktoré sa nedajú vyčistiť ani tepovaním,

Poškodenie akéhokoľvek osvetlenia interiéru, otvory po demontáži handsfree alebo iného vybavenia, ktoré písomne neautorizoval prenajímateľ.

 

 

 

 

 

 

BATOŽINOVÝ PRIESTOR a PRIESTOR PRE POSÁDKU:

Akceptované: drobné škvrny na textilných dieloch, ktoré odrážajú bežné používanie, ktoré  je možné odstrániť tepovaním, všetky ostatné škvrny nie sú akceptované.

Fakturované klientovi:  znečistenie batožinového priestoru, ktoré nie je možné odstrániť tepovaním, znečistenie od farieb, oleja, roztrhnuté, prepálené čalúnenie sedadiel, stropu alebo stĺpikov, prasknutá alebo inak znehodnotená podlahová krytina.

 

 

 

 

 

 

 

NESPRÁVNE ZAOBCHÁDZANIE

Demonštratívny výpočet – posúdené pracovníkom servisu  – fakturované klientovi:

Brzdy – ryhované brzdové kotúče spôsobené stykom kovu s kovom.
Motor – poškodenie z nedostatku prevádzkových kvapalín (napr. oleja alebo chladiacej kvapaliny), jazda na červenej kontrolke.
Prevodovka a spojka – ťažké riadenie prevodových stupňov,  prešmykovanie spojky, hlučná prevodovka alebo nesprávna geometria.
Stav km má vplyv len na väčší rozsah akceptovaných vád na vozidle v zmysle dokumentu.
Iné poruchy a poškodenia, ktoré neboli nahlásené prenajímateľovi alebo uznané servisom ako garančné, ak je vozidlo v záruke.

 

V Banskej Bystrici, dňa 24.3.2018