Súťaž o poukážky v celkovej hodnote 1000 EUR

 

 

 

Ako súťažiť:

 1. Prihláste sa na Facebooku alebo Instagrame
 2. Zdieľajte súťažný banner 
 3. V zdieľanom statuse označte ďalších 3 priateľov, komu by ste okrem Vás chceli výhru dopriať.

 

Trvanie súťaže je od 10.12.2020 do 20.01.2021. Žrebovanie prebehne začiatkom mesiaca 02/2021. Výhercov súťaže zverejníme na našich sociálnych sieťach.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O POUKÁŽKY V CELKOVEJ HODNOTE 1000 EUR

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Tieto pravidlá (ďalej v texte len „Pravidlá“) upravujú priebeh a podmienky súťaže o  O POUKÁŽKY V CELKOVEJ HODNOTE 1000 EUR

(ďalej v texte len „Súťaž“). Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami. Zmena Pravidiel a podmienok Súťaže je možná len v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

 

Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle § 3 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto sa naň ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie hazardných hier nevzťahujú.

 

Súťaž začína dňa 10.12.2020 a trvá do dňa 20.1.2021. Súťaž prebieha prostredníctvom internetovej stránky https://www.globalcar.sk/sutaz/ na území Slovenskej republiky.

 

II. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

Vyhlasovateľom Súťaže je obchodná spoločnosť GlobalCar SK s.r.o., so sídlom Pestovateľská  4,  821 04,  Bratislava, IČO: 44802323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65094/B (ďalej v texte len „Vyhlasovateľ Súťaže“).

 

III. VÝHRA

 

V Súťaži možno získať výhru –  darčekovú poukážku služby autopožičovne (ďalej v texte len „Výhra“). Výhru do Súťaže poskytne Vyhlasovateľ Súťaže.

 

V Súťaži budú celkovo vyžrebovaní 3 výhercovia – poukážka 500 eur, 300 eur a 200 eur.

 

Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Súťažiaci, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní podmienky účasti v Súťaži uvedené v bode IV. týchto Pravidiel.

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 21 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou fyzických osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s Vyhlasovateľom Súťaže, a ich blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ustanovenia §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 • osoba musí mať platný vodičský preukaz
 • osoba musí zaplatiť pri zapožičaní vozidla depozit vo výške podľa typu vozidla podľa podmienok autopožičovne, ktorý bude po skončení prenájmu vrátený v prípade, že vozidlo nebude nijak poškodené
 • Ak chce osoba využiť služby autopožičovne vo vyššej výške, je povinná prípadný rozdiel za služby autopožičovne doplatiť nad rámec výhry
 • Poukážku je možné využiť jednorázovo
 • Osoba prevezme vozidlo s plnou nádržou a vráti ho s plnou nádržou
 • Platné pre celú SR
 • Prevzatie vozidla v Banskej Bystrici alebo Bratislave osobne na pobočkách

 

V prípade, že sa výhercom nestane niektorá z týchto osôb s vyššie požadovanými podmienkami, Výhra nebude odovzdaná.

 

Podmienkou účasti v Súťaži sú uvedené nasledovne:

 

 1. Prihláste sa na Facebooku alebo Instagrame
 2. Zdieľajte súťažný banner 
 3. V zdieľanom statuse označte ďalších 3 priateľov, komu by ste okrem Vás chceli výhru dopriať.

 

Trvanie súťaže je od 10.12.2020 do 20.01.2021. Žrebovanie prebehne začiatkom mesiaca 02/2021. Výhercov súťaže zverejníme na našich sociálnych sieťach.

 

Každý Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru.

 

Vyhlasovateľ Súťaže je oprávnený vylúčiť Súťažiacich, ktorí:

a) sa do Súťaže prihlásia duplicitne pod rôznymi menami,

b) uvedú pri registrovaní klamlivé informácie,

c) porušujú niektoré z týchto Pravidiel alebo Podmienok Súťaže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V. ŽREBOVANIE

 

Žrebovanie výhercu Súťaže o predmet výhry sa uskutoční dňa v mesiaci február 2021.

 

Výherca Súťaže bude vybraný na základe žrebovania, ktoré sa uskutoční náhodným výberom spomedzi Súťažiacich, ktorí splnili podmienky uvedené v bode IV. týchto Pravidiel Súťaže.

 

Do žrebovania výhercu Súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí najneskôr v deň konania žrebovania splnili podmienky zapojenia sa do Súťaže stanovené v bode IV. týchto Pravidiel Súťaže.

 

Oboznámenie vyžrebovaných výhercov Súťaže o získaní Výhry prebieha odoslaním e-mailu na kontaktné e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári. Vyhlasovateľ Súťaže uverejnení údaje výhercov jednotlivých výhier v rozsahu: meno a priezvisko na internetovej stránke https://www.globalcar.sk/novinky/ a https://www.facebook.com/GlobalCarSK/.

 

Pokiaľ sa Vyhlasovateľovi Súťaže nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 30 dní odo dňa, keď bol vyžrebovaný, Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže a tento je oprávnený vyžrebovať nového výhercu.

 

Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo určiť spôsob, deň a miesto odovzdania a realizácie Výhry – predmet výhry, pričom pokyny na prevzatie a realizáciu Výhry budú vyžrebovanému výhercovi vhodným spôsobom vopred oznámené. Vyhlasovateľ Súťaže je oprávnený požadovať od výhercu primeranú súčinnosť. Pokiaľ výherca súčinnosť neposkytne, Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže.

 

VI. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účasťou v Súťaži (poskytnutím osobných údajov v rámci Súťaže) Súťažiaci v súlade s príslušnými ustanoveniami   zákona č. 18/ 2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, určujúce podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov (GDPR alebo General Data Protection Regulation). vyslovuje svoj súhlas so zhromaždením, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov Súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa Súťažiaceho Vyhlasovateľom Súťaže a jeho partnermi na účel organizácie Súťaže, kontaktovanie jej výhercu a odovzdanie a realizovanie Výhry, ako aj na účel vytvorenia a správy zoznamu záujemcov o marketingové a obchodné informácie Vyhlasovateľa Súťaže a poverených osôb na účel realizácie marketingu. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú. Súhlas je Súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu Vyhlasovateľa Súťaže.

 

Súťažiaci má predovšetkým právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel ich spracúvania sa skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely (reklamné a propagačné aktivity).

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Účasťou v Súťaži prejavuje každý Súťažiaci svoj súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa tieto Pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

 

Akákoľvek výmena Výhry za finančnú hotovosť alebo inú protihodnotu je vylúčená. Výherca nemá nárok na zámenu Výhry alebo jej poskytnutie v inom rozsahu ako je uvedené v bode III týchto Pravidiel, najmä nie je oprávnený žiadať o poskytnutie iných služieb alebo za výmenu Výhry za iný tovar, ktorý poskytuje Vyhlasovateľ Súťaže.

 

Výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže aj v prípade:

a) ak výherca Výhru odmietne,

b) ak výherca vyjadrí nesúhlas s týmito Pravidlami kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže tak, že písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením do Súťaže,

c) ak výherca pred prevzatím Výhry zomrie.

 

V prípade, že Výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa Súťaže podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká výhercovi resp. jeho právnym nástupcom nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie voči Vyhlasovateľovi Súťaže.

 

Pred prevzatím Výhry nemožno nárok na Výhru previesť na tretiu osobu. Výherca je povinný prevziať si a realizovať výhru osobne, pokiaľ sa s Vyhlasovateľom Súťaže výslovne nedohodne inak. V prípade absencie dohody o inom spôsobe prevzatia a realizácie Výhry podľa prechádzajúcej vety nebude Výhra odovzdaná a realizovaná do rúk inej osoby ako výhercu, a to ani v prípade, ak táto osoba na to bola výslovne určená.

 

Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nárok na Výhru nemožno súdne vymáhať.

 

Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže počas celej doby trvania Súťaže až do prevzatia Výhry výhercom. Vyhlasovateľ Súťaže nie je povinný odovzdať výhercovi Výhru podľa bodu V týchto Pravidiel ani v prípade, ak výhercovi bolo oznámené, že bol vyžrebovaný, ak skôr ako došlo k prevzatiu Výhry vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie sa do Súťaže.

 

Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné.

 

Pravidlá nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania Súťaže. Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo Pravidlá zmeniť alebo Súťaž ukončiť aj počas trvania Súťaže. Takáto zmena nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia.

 

Tieto Pravidlá sú prístupné na internetovej stránke https://www.globalcar.sk/sutaz/

 

V Bratislave dňa 10.12.2020

 

 

 

GlobalCar SK s.r.o.

 

 


x
„Stále sme tu Spolu a spolu to aj zvládneme" V nadväznosti na nariadenie Vlády SR zo 16. marca 2020, a šírenia sa vírusu Korona Covid 19 sme boli nútení prijať bezpečnostné opatrenia a čiastočne obmedziť fungovanie našej spoločnosti

od 31.3.2020 sme tu stále pre Vás pripravený Vám bezpečne a s novými opatreniami poskytnut Vozidlo

Naše opatrenia a ako fungujeme: Pretože sme si vedomí dôležitosti bezpečného kontaktu s našimi zákazníkmi, ochrana našich rodín, našich zamestnancov a samých seba, okamžite sme zaviedli najrôznejšie preventívne opatrenia, ktoré majú za cieľ zaistiť maximálnu ochranu zdravia: